Polityka prywatności

serwisu twierdzagier.com

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w serwisie internetowym twierdzagier.com udostępnionym w domenie www.twierdzagier.com (dalej: „Serwis”). Polityka określa również zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jego użytkownicy (dalej: „Użytkownicy”) zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Polityki i jej akceptacji.

  1. I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Kinga Korczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Gorzów Wlkp., ul. Obotrycka 12A 66-400, NIP 599-103-14-05, Regon 210223654 (dalej: „Administrator”).

  1. II. Przepisy mające zastosowanie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Pr. Tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości;

Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

  1. III. Przetwarzanie Danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Serwisu.

2. Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane, w szczególności w trakcie rejestracji w Serwisie w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich. Niepodanie Danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie.

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.

4. Administrator zapewnia ochronę Danych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów

5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Administrator stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami.

  1. IV. Cele przetwarzania Danych

1. Administrator zbiera Dane w następujących celach:

Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać od Administratora newsletter, podają swój adres e-mail. Administrator może kontaktować się z Użytkownikami wiadomością e-mail lub telefonicznie, jeżeli Użytkownicy podadzą swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Kontakt telefoniczny może mieć miejsce poprzez infolinię Administratora. Rejestrując się do Serwisu Użytkownicy podają swoje imię, nazwisko, adres mailowy i datę urodzenia. Dokonując zakupu użytkownicy podają dodatkowo adres dostawy i numer telefonu.

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora, realizacji procesu zakupowego, w tym złożenia zamówienia i dokonania płatności, oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe Dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. operatorom płatności, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  1. IX. Pliki cookies
  2. 1.Administrator wykorzystuje pliki cookies w Serwisie.
  3. 2.Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Serwisu, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu.
  4. 3.Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie z Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Serwisu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.