Regulamin sprzedaży w serwisie twierdzagier.com

(dalej „Regulamin”)

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym twierdzagier.com  prowadzonym pod adresem www.twierdzagier.com (zwanym dalej „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Jarosława Korczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU PLUS z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej 12A 66-400, NIP 599-103-14-05, Regon 210223654.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Towar – towary sprzedawane w Sklepie, w szczególności gry na konsole, konsole do gier, akcesoria do konsol oraz gry planszowe i gadżety;
 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twierdza-gier.pl, w którym Klient może złożyć Zamówienie w zakresie prezentowanych w Sklepie Towarów;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.

§3 Zasady składania Zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Gry na konsole są używane lub nowe, konsole i akcesoria sprzedawane w Sklepie są używane, gry planszowe i gadżety gdyż są one nowe i oryginalnie zafoliowane które nie posiadają wad fabrycznych wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ekspozycja Towarów w Sklepie nie stanowi oferty w myśl art. 66 par 1 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.
 5. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej.
 8. Wszystkie eksponowane w Sklepie nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wymienione w Sklepie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do witryny Sklepu nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu lub osób trzecich, do których one należą.
 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Towaru na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 10. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez siedem dni w tygodniu, całodobowo.
 11. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, w tym prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 12. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia za zwrotem wpłaconej ceny Towaru.
 13. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 14. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system informatyczny Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 15. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 16. Realizacja Zamówienia zaczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu i wynosi 2 dni robocze, chyba że Sklep poda inny termin realizacji zamówienia.
 17. W przypadku kilkukrotnego (co najmniej 2 razy) zgłoszenia przez Klienta zwrotu zakupionego towaru po kliku dniach od zakupu, sklep zastrzega sobie, że kwota do zwrócenia dla Klienta pomniejszona będzie o koszty dostawy w tym koszty pakowania. Taki proceder stosowany przez Klienta rozumiany jest jako robienie sobie ze sklepu wypożyczalni gier w związku z czym Sklep może takiego kupującego zablokować co jest jednoznaczne z uniemożliwieniem mu ponownych zakupów na stronie.

§4 Płatności i dostawa

 1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem,

b) płatność za pobraniem,

c) płatność przy odbiorze,

d) płatność kartą płatniczą lub kredytową,

h) płatność Przelewy24.

§5 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Aktualne ceny Towarów są zamieszczone w Sklepie przy opisie Towaru. Zakup Towaru dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia Zamówienia.

§6 Reklamacje

 1. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić i przesłać do Sklepu formularz dostępny w serwisie tutaj http://twierdzagier.com/kontakt na adres e-mail:  twierdzagier.gorzow@gmail.com 

Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz ten Towar w oryginalnym opakowaniu lub innym zapewniającym bezpieczny transport. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu spowodowane niewłaściwym opakowaniem odpowiada osoba składająca reklamację.

§7 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep są określone w dokumencie „Polityka Prywatności”.

§8 Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w §1 lub mailem na adres sklep@konsoleigry.pl. Formularz odstąpienia podany jest pod adresem http://konsoleigry.pl/odstapienie.pdf oraz stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa powyżej. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.
 2. Termin czternastodniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, tzn. w tym czasie pobrał klucz lub zainstalował grę. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe).
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Podstawą dokonania przez Konsumenta zwrotu Towaru jest dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy, np. oryginał paragonu kasowego lub faktura VAT.
 7. Aby dokonać zwrotu, oprócz wypełnienia formularza zwrotu, nieużywany Towar w oryginalnym, kompletnym opakowaniu należy dostarczyć na adres Sklepu:

Twierdza Gier Kinga Korczyńska, ul. Obotrycka 12A 66-400 Gorzów Wlkp.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie Sklepu w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Klienta.
 2. Nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają doręczenia Klientowi zmiany Regulaminu związane z:
 3. rozszerzeniem funkcjonalności kanałów dostępu w Sklepie,
 4. wprowadzeniem nowych kanałów sprzedaży.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie treści zmienionego Regulaminu w Sklepie pod adresem pod www.twierdzagier.com.  Klient, który nie zgadza się na zmiany Regulaminu uprawniony jest do zażądania od Sklepu usunięcia jego konta w Sklepie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są na dotychczasowych zasadach.
 6. Prawem właściwym usług świadczonych drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.
 8. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni formularz –wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej do rozstrzygania sporów online (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z alternatywnego rozwiązania sporu lub rozwiązania sporu on-line (ADR lub ODR), wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według

właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.